Меню Затваряне

Цени на услугата професионален домоуправител + касиер

Месечен абонамент според броят на апартаментите в сградата:

до 10 апартамента 70,00 лева
до 16 апартамента 102,16 лева
до 20 апартамента 120,00 лева
до 24 апартамента 139,20 лева
до 28 апартамента 151,20 лева
до 32 апартамента 160,00 лева
до 36 апартамента 172,80 лева
до 44 апартамента 211,20 лева
до 48 апартамента 230,40 лева
до 52 апартамента 249,20 лева
до 60 апартамента 288,00 лева
до 66 апартамента 316,80 лева
до 72 апартамента 345,60 лева

Еднократни услуги за клиенти, които не са наши абонати:

 • Организиране на общо събрание 100,00 лева;
 • Организиране и водене на общото събрание, изготвяне на цялата документация 180,00 лева;
 • Юридическа консултация в рамките на 30 минути 50,00 лева;

Домоуправител

 • Подготовка на общи събрания и уведомяване за тях в законоустановения срок, спазвайки процедурата по протоколиране на съобщенията;
 • Свикване на общо събрание най-малко веднъж годишно, чл.12,ал.1,т.1 ЗУЕС;
 • Контрол и изпълнение на решенията, приети и влезли в законна сила от общото събрание, чл.23, ал.1, т.1 ЗУЕС;
 • Представителство пред общински органи, ЮЛ и ФЛ на собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост;
 • Съхранение на протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други, чл.23, ал.1, т.3 ЗУЕС;
 • Снабдяване и представяне на оферти /минимум 3 броя/ на различни юридически или физически лица, извършващи услуги, касаещи поддръжката и ремонта на общите части на сградата, за гласуване на общо събрание;
 • Постоянна комуникация със собствениците, ползвателите и обитателите за разрешаване на всеки проблем, който може да възникне сред живущите във входа;
 • Консултации по телефона или персонално в офиса на домоуправителя на всеки един от живущите, който се нуждае от това;
 • Осъществява контакт с неизправните длъжници и способства за събиране на вземанията на етажната собственост;
 • В случай на натрупани дължими суми от съсед към касата на входа, след влязло в законна сила решение на общото събрание на етажните собственици, домоуправителят извършва необходимите действия по събиране на вземането към етажната собственост. Тези действия включват: покана към длъжника, завеждане на съдебно дело, снабдяване с изпълнителен иск по реда на чл.410, ал.1 ГПК, образуване на изпълнително дело и принудително удовлетворяване с дължимото от имуществото на осъдения;

Касиер

 • Ежемесечено събиране на задълженията към етажната собственост от собственици, ползватели и наематели, посредством лично посещение на касиера във входа веднъж месечно на определена от общото събрание на живущите дата и депозиране на сумата по банковата сметка на етажната собственост;
 • Възможност за заплащане на сметките и таксите, посредством касите на  EasyPay;
 • Съхраняване на събраните средства за фонд „Ремонт и обновяване”;
 • Събиране и съхраняване на всички платежни документи;
 • Списък на разписките в очакване на плащане и контрол на неплатените разписки;
 • Ежемесечно заплащане в срок на разходите на етажната собственост;
 • Ежемесечен отчет пред етажната собственост за направените разходи чрез писмено оповестяване на таблото във входа и по желание чрез смс или email;
 • Внасяне на сумите за фонд „Ремонт и обновяване“ и други гласувани фондове в банкова сметка на етажната собственост;

Допълнителни услуги

Представяме ви най-новият завършен проект на обща стойност: 15 000 лева

Споделяне