Меню Затваряне

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ЗА ДОМОУПРАВИТЕЛ

Пълен пакет услуга Професионален домоуправител само за:

5,50 лв./месец

 • Промоцията важи за входове с над 30 апартамента в сградата.
 • Промоционалната цена е за договори, сключени за 24 месеца.
 • Посочената цена е за брой апартамент.

В офертата е включено:

 • свикване и провеждане на 2 събрания годишно;
 • представяне на оферти на трима различни изпълнители;
 • разчет и инкасиране на средства за ремонтни дейности;

Еднократни услуги за клиенти, които не са наши абонати:

 • Организиране на общо събрание 100,00 лева;
 • Организиране и водене на общото събрание, изготвяне на цялата документация 180,00 лева;
 • Юридическа консултация в рамките на 30 минути 50,00 лева;

Домоуправител

 • Подготовка на общи събрания и уведомяване за тях в законоустановения срок, спазвайки процедурата по протоколиране на съобщенията;
 • Свикване на общо събрание най-малко веднъж годишно, чл.12,ал.1,т.1 ЗУЕС;
 • Контрол и изпълнение на решенията, приети и влезли в законна сила от общото събрание, чл.23, ал.1, т.1 ЗУЕС;
 • Представителство пред общински органи, ЮЛ и ФЛ на собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост;
 • Съхранение на протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други, чл.23, ал.1, т.3 ЗУЕС;
 • Снабдяване и представяне на оферти /минимум 3 броя/ на различни юридически или физически лица, извършващи услуги, касаещи поддръжката и ремонта на общите части на сградата, за гласуване на общо събрание;
 • Постоянна комуникация със собствениците, ползвателите и обитателите за разрешаване на всеки проблем, който може да възникне сред живущите във входа;
 • Консултации по телефона или персонално в офиса на домоуправителя на всеки един от живущите, който се нуждае от това;
 • Осъществява контакт с неизправните длъжници и способства за събиране на вземанията на етажната собственост;
 • В случай на натрупани дължими суми от съсед към касата на входа, след влязло в законна сила решение на общото събрание на етажните собственици, домоуправителят извършва необходимите действия по събиране на вземането към етажната собственост. Тези действия включват: покана към длъжника, завеждане на съдебно дело, снабдяване с изпълнителен иск по реда на чл.410, ал.1 ГПК, образуване на изпълнително дело и принудително удовлетворяване с дължимото от имуществото на осъдения;

Касиер

 • Ежемесечено събиране на задълженията към етажната собственост от собственици, ползватели и наематели, посредством лично посещение на касиера във входа веднъж месечно на определена от общото събрание на живущите дата и депозиране на сумата по банковата сметка на етажната собственост;
 • Възможност за заплащане на сметките и таксите, посредством касите на  EasyPay;
 • Съхраняване на събраните средства за фонд „Ремонт и обновяване”;
 • Събиране и съхраняване на всички платежни документи;
 • Списък на разписките в очакване на плащане и контрол на неплатените разписки;
 • Ежемесечно заплащане в срок на разходите на етажната собственост;
 • Ежемесечен отчет пред етажната собственост за направените разходи чрез писмено оповестяване на таблото във входа и по желание чрез смс или email;
 • Внасяне на сумите за фонд „Ремонт и обновяване“ и други гласувани фондове в банкова сметка на етажната собственост;

Допълнителни услуги

Представяме ви най-новият завършен проект на обща стойност: 15 000 лева

Споделяне