Меню Затваряне

Необходим или неотложен ремонт?

Разпределяне на разходите за ремонт

   Ремонт, основно обновяване, преустройство, рекострукция на общите части или подмяна на общите части се извършва по решение на общо събрание на собствениците, чл.48,ал.1 ЗУЕС.

   Разходите за тези ремонтни дейности се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части. Това ще рече, че в разходите на ремонта участват не само собствениците на обособени помещения във входа, а и собствениците на обособени помещения извън него.

За поддържане общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти в сградата правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание, чл.48, ал.8 ЗУЕС. 

Поддържане на общите части е дейност, насочена към запазване на общите части в добро състояние.

Необходим ремонт

   Привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в  съответствие с нормативните изисквания за техническа пригоденост на сградата и инсталациите, включително и покривите,  с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормално използване на сградата и самостоятелните обекти в нея. 

За извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителния съвет /управителя/. Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи, чл.48, ал.5 ЗУЕС.

Неотложен ремонт 

   Дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите, както и други лица, до нанасяне на увреждания на околната среда и на близкостоящи сгради.

   В случаите на неотложен ремонт с решение на управителния съвет или домоуправителя  незабавно се отпускат средства от фонд „Ремонт и обновяване“ . Ако наличните средства във фонд „Ремонт и обновяване“ не са достатъчни за заплащане на ремонтните дейности, то домоуправителят незабавно свиква общо събрание за приемане на решение за набиране на средства за извършването на ремонта. В противен случай следва да се уведоми кмета на общината или района, който от своя страна след като извърши необходимата проверка, издава заповед, с която задължава собствениците да извършат ремонта в срок не по-късно от 3 месеца. Ако заповедта не бъде изпълнена в срок, то след 3 месеца кмета на общината или района, посредством подизпълнител, извършва ремонта. В този слуачй, въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината  или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.