Меню Затваряне

Предложение до МРРБ за промяна на ЗУЕС от Управителя на Consens, 15.04.2020г.

Изменение на Закона за управление на етажната собственост - предложение

Относно:

Предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост;

   Уважаема Министър Аврамова,

   Безспорно е, че действащия към настоящия момент Закон за управление на етажната собственост е сравнително нов нормативен акт, от което са обясними множеството празноти в режима на уреждане на обществените отношения, които възникват по отношение на управлението на етажната собственост. Крайно необходима е детайлна регулация, за да може да се подведат фактическите положения, под правна регламентация и да бъдат защитени интересите, предимно на собствениците на недвижими имоти в режим на етажна собственост.

  1. Моите лични практически наблюдения като юрист по отношение на повечето дружества, предлагащи услугата „Професионален домоуправител” са , че лицата, действащи като домоуправител в тези дружества,  нямат необходимото образование, поради което е и много лошо качеството на извършваната услуга, при което неминуемо биват засегнати интересите на собствениците.  По тази причина, общественото мнение е по-скоро недоверчиво и негативно настроено към този вид дружества, виждайки ги единствено като допълнителен разход, утежняващ семейния бюджет. В същото време самите собственици не са достатъчно запознати със законовите механизми и психологическите техники за управление на етажната собственост, а опитите им сами да се справят, често водят до междусъседски конфликти, които продължават с години, от което от своя страна следва общ упадък на целият им вход.

Предложението ми е следното:

  • Да се създаде Държавен централизиран Регистър, в който да бива вписано всяко физическо лице, което не е собственик в етажната собственост, но изпълнява дейност по управлението й както и служителите в дружества, предлагащи услугата „Професионален домоуправител” които изпълняват фигурата на домоуправител. Условие за вписване в този регистър да бъде успешно преминат учебен курс, в който курсистът да изучава основи на правото, гражданско право и процес, административно право и процес ЗУТ, ЗС, ЗУЕС и други подзаконови нормативни актове, психология и счетоводство и контрол. Курсистът да завършва с удостоверение за преминалото обучение и сертификат, издаден от лицензиран орган.
  • Да се предприемат мерки за засилване на контрола от страна на общинските органи посредством изчерпателно изброени санкции за цялата етажна общност в случаите, в които собствениците нехаят и не предприемат действия по избиране на домоуправител.Това може да се проследи например, когато се установи в закона, че мандатът на домоуправителя не може да се повтаря повече от 2 пъти. Така в общинския регистър може да се проследи, дали има в действителност домоуправител или седи в регистъра вписан „домоуправител-призрак”, който дори не живее в жилищната сграда от 5 години.
  1. Вторият основен проблем е проблемът с неплащането на задълженията на една част от собствениците за ежемесечните разходи по поддръжката на входа, както и за необходимите и неотложни ремонти. Тези неправомерни действия утежняват бюджета на етажната собственост, което рефлектира върху изправните платци и ефективното управление на етажната собственост, което отново води до общ упадък на целият вход.

Предложението ми е следното:

  • Въвеждане на задължително ежегодно представяне на писмена декларация пред домоуправителя от собствениците, ползвателите и наемателите за броя на живущите, данни за контакт, както и в случаите , когато жилището е необитаемо -декларация кой го обитава и данни за контакт на собствениците. Тези лица следва да бъдат информирани всеки път за наказателната отговорност, която носят при невярно посочените факти и обстоятелства в съставения от тях писмен частен документ.
  • При разпоредителни сделки с недвижимо имущество прехвърлителя задължително да представя декларация пред приобретателя по отношение на задълженията си към етажната собственост, както и да се изисква уверение от домоуправителя за липса на задължения към етажната собственост.
  • При наличие на задължения към етажната собственост на собственика да му бъде отнето правото на глас при взимане на решения на Общото събрание, като му се остави възможността единствено да присъства, дискутира и да дава мнения по поставените за решаване въпроси.
  1. Следващото фактическо положение, на което бих искала да се обърне внимание е ситуацията, пред която са изправени жилищните многоетажни сгради, строени преди 1990 година. Порпорционално на тяхното стареене расте и риска от поява на необходимост за извършване на ремонтни дейности. Често това са мащабни ремонти, изключително утежняващи бюджета на етажната собственост. Собствениците тепърва ще се изправят пред непосилни за тях разходи, предвид нарастващата безработица в държавата и налягащата ни икономическа криза. Налице е една лоша прогноза за тази част от жилищния фонд.

Предложението ми е следното:

  • Идеята я взаимствам от Закона за хоризонталната собственост, Испания, който закон действа от 1960 година и е доказал своето положително отражение върху цялостния жилищен фонд в страната, както и върху манталитета на испанеца по отношение на грижата за своето недвижимо имущество и следващите го разходи. Въвеждането на задължителна застраховка на общите части  на всички жилищни сгради е гаранция, че ще бъде своевременно осигурен необходимия финансов ресурс , с който да се посрещнат високите разходи по наложителни ремонтни дейности.

УВАЖАЕМА МИНИСТЪР АВРАМОВА,

Моля да одобрите и допуснете за обсъждане пред работната Комисия , направените от мен предложения за промяна на Закона за управление на етажната собственост, България.

                                    С уважение: Миряна Атанасова Вълчева

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.