Меню Затваряне

Оспорване на решение на общото събрание

Оспорване решение на общото събрание

Отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание на етажните собственици

   Съгласно разпоредбите на чл.40 от ЗУЕС всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общо събрание. Молбата за отмяната му се подава пред Районния съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от обявяване на решението.

 Протокол от общото събрание

Съгласно чл.16,ал.6 ЗУЕС протоколът на проведеното общо събание следва да се изготви в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика.

  Управителят / Председателя на Управителния съвет в същия срок следва да постави на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставянето на съобщението се изготвя нов протокол от управителя и един собственик, ползвател или обитател. Заверено копие на протокола от проведеното общо събрание и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, или се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната.

 14 дневен срок за обжалване на протокола от общото събрание

   Важно е да се отбележи, че формалната процедуа за оповестяване не е абсолютна процесуална предпоставка, за да се приеме, че срокът за обжалване на решението на общото събрание на етажната собственост е започнал да тече.

   Целта на процедурата е да се установи законова презумпция, че собствениците, които не са били открити за връчване на съобщението са узнали за решението на общото събрание на етажните собственици. От това следва, че законодателят приема и други способи за оповестяване, стига от тях да може да се докаже, че етажният собственик е узнал за взетото решение на общото събрание на етажната собственост, което да породи правото му да оспори законосъобразността му пред съда.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.