Меню Затваряне

Задължение на собствениците във входа

Задължения на собственик във входа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОБИТАТЕЛИТЕ

   Всеки обитател е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строителномонтажни работи, свързани с подобрения, ремонти или изменения на общи части или на чужди помещения в предвидените от закон случаи. Също така, в своето жилище собствениците не могат без съгласието на общото събрание да извършват дейност, която създава за обитателите на другите помещения безпокойство, по-голямо от обикновеното.         Собствениците не бива да пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата, както и да не се причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата. Недопустимо е да се завземат общи части на сградата. Собствениците не могат да извършват дейности в своя дом или  обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата. Задължение на собственика е да изпълнява изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създава безпокойство на непосредствените си съседи, както и да не накърняват добрите нрави.

   Съществено задължение на собственик на жилище или обект в режим на етажна собственост е да изпълнява решенията на органите на управление на етажната собственост. Към това задължение спада и  заплащане на разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части, както и да се  заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Всеки живущ във входа е задължен да спазва санитарните и хигиенните норми. Всеки собственик, ползвател и обитател е длъжен да подпомага  дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата. Безспорно е задължението за  обезщетяване на вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстраняване на повреди в своето жилище. Спазването на Правилника за вътрешния ред във входа е задължително за всички живущи в него, както и на ползвателите на други обособени помещения в сградата.Основно задължение, което практиката показва, че често се пренебрегва е редовното вписване в книгата на етажната собственост членовете на своите домакинства и обитателите. Собствениците, ползвателите и обитателите са длъжни а поддържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл. 169, ал.1 от Закона за устройство на територията – 2016г., както и да се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата. Много съществена е и нормата и за забрана на извършване на дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.