Меню Затваряне

Органи на управление на етажната собственост

Общо събрание, Домоуправител, Контрольор

Принцип на самоуправление

   Принципът на самоуправлението е в основата на организацията на живота в етажната собственост, в съгласуването на правата на отделните обитатели и преодоляването на противоречията.  Органите на управление на етажната собственост са: Общо събрание и/или сдружение на собствениците; Управител (Управителен съвет) – избира се за две години; Контрольор (Контролен съвет) – избира се за две години.

Жилищен комплекс от затворен тип

   ОСОБЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ: Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.
• Договорът се вписва от инвеститора в Агенцията по вписваниятао по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.

Общо събрание на входа

 • Приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;
 • Избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;
 • Избира и освобождава членове на контролния съвет (контрольор);
 • Приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобрява годишните отчети на управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);
 • Определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
 • Определя размера на паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване“;
 • Приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;
 • приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи.

Домоуправител

 • Съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
 • Изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
 • Представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти;
 • Създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост;
 • Подава в едномесечен срок от избирането му уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция;
 • Предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;
 • Има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;
 • Определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа на представените данни от собствениците и/или по горната точка;
 • При поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост;
 • Осъществява други правомощия, възложени му от общото събрание;
 • Домоуправителят се отчита ежегодно и в края на мандата си с доклад пред общото
  събрание. Докладът и протоколите от заседанията на домоуправителя или съответно управителния
  съвет се оповестяват с протокол;
 • При избор на нов домоуправител или управителен съвет съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния домоуправител или управителен съвет, от новия домоуправител или членовете на новоизбрания управителен съвет , от председателя на контролния съвет (контрольора) и от касиера.

Контрольор и Касиер

   По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години. Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея. За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на етажната собственост (собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя).

   

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.