Меню Затваряне

Финансиране на сдруженията на собствениците за саниране на многофамилните жилищни сгради

  Съгласно ПРОЦЕДУРА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП Iмогат да участват многофамилни жилищни сгради, които са с най-малко четири самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик, и са проектирани преди 26 април 1999 г. Важно е да се знае, че Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

    Това е първият етап за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се финансира 100%.Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

    На 31.01.2023 Община Варна прие Условия за кандидатстване на СС на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по ЗУЕС за финансиране от Община Варна на дейностите по изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност. Цената за изготвяне на технически паспорт и обследване се изчислява на квадратен метър и възлиза между 3,00 и 6,00 лева. Средства за заплащане на услугата са непосилни на собствениците и по тази причина Община Варна прие безвъзмездно да финансира до 80 000 000 лева своите граждани. Тъй като средствата са силно ограничени, кметът на Варна изготви условията за кандидатстване, сред които са и необходимите кумулативно: членство на 95% идеални части от общите части на ЕС в сдружението и РЗП на сградата/блок-секцията/ групата от блок-секции да е по-голяма от 2000кв.м и да бъде до 3000кв.м. Мотивите на Община Варна имат резон, тъй като условията трябва да гарантират максимален брой точки на предложенията в процедурата за ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“.

    Практически Община Варна се явява като цедило на многофамилните жилищни сгради, които имат най-голям шанс да получат 100% финансиране за саниране, което от своя страна освен подмяна на дограма и топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), включва и ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части.

    Съобразно европейския преход към зелена икономика и Планът за възстановяване и устойчивост на Република България една от основните цели е до 2030 година разхода за отопление и охлаждане да спадне с 18%. Обновяването на жилищният сграден фонд изключително допринася в глобален мащаб в борбата с климатичните промени, но заедно с това имаме и икономически положителен ефект и по отношение повишаване стойността на обновените имоти.

   Към момента на собствениците им се дава чудесна възможност, която е 100% безвъзмездно финансирана, но след 31.май 2023 година, тя ще бъде финансирана 80%, а по-нататък може би 60% и така, докато логично не бъдат включени и санкции по отношение на неангажираните за своите имоти граждани.


Споделяне